ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักและเรือนแถว จำนวน 7 รายการ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม 2.ประกาศประกวดราคาบ้านพัก รอง ผบก.ภ.จว.มค 3

พ.ต.อ.นพ  นรชาญ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 27 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม พล.ต.ต.พ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๗

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๗ใ

ร่าง ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักและเรือนแถว จำนวน 7 รายการ

1.ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม 2.ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก รอง ผ

การประชุมบริหาร ภ.จว.มหาสารคาม ครั้งที่ 8/งป. 2567

วันที่ 16 พ.ค.67 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวชโอสถ ชั้น 5 ภ.จว.มหาสารคาม พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จ

การออกตรวจประเมินการยกระดับการบริการประชาชน และตรวจราชการ ติดตามได้ที่ Facebook ภ.จว.มหาสารคาม

การออกตรวจประเมินการยกระดับการบริการประชาชน และตรวจราชการ สามารถติดตามได้ใน Facebook ตำรวจภูธรจังหวั

คณะกรรมการออกตรวจประเมินการยกระดับการบริการประชาชน และตรวจราชการ ที่ สภ.เมืองมหาสารคาม

🕗วันที่ 9 พ.ค.67 เวลา 15.00 น.📍ณ สภ.เมืองมหาสารคาม จว.มหาสารคาม🔸พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารค