ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผบ.ตร.

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. ไกรบุญ ทรวดทรง

จเรตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. สราวุฒิ การพานิช

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. นิรันดร เหลื่อมศรี

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. กรไชย คล้ายคลึง

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. สุรพงษ์ ชัยจันทร์

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. สำราญ นวลมา

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. โสภณรัชต์ สิงหจารุ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. อัคราเดช พิมลศรี

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. ณพวัฒน์ อารยางกูร

รองจเรตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ต.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

พ.ต.อ.นพ นรชาญ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม