ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๗

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๗
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม