ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้

1.พ.ต.ต.เทียม โคจรานนท์                   พ.ศ.2480-2487
2.พ.ต.ต.ประชา บูรณธนิต                    พ.ศ.2487-2490
3.พ.ต.ต.ช่วง หิตานนท์                        พ.ศ.2490-2490
4.พ.ต.ต.พุ่ม เรืองวุฒิ                         พ.ศ.2490-2496
5.พ.ต.ต.กาพย์ ชนะชัย                       พ.ศ.2496-2497
6.พ.ต.ต.อรุณ จันทนมัฎธะ                   พ.ศ.2497-2497
7.พ.ต.ท.มล.อดุลย์ นพวงษ์                   พ.ศ.2497-2501
8.พ.ต.ท.มนู เศวตวรรณ                       พ.ศ.2501-2503
9.พ.ต.อ.มังกร ชื่นมนุษย์                       พ.ศ.2503-2509
10พ.ต.อ.บุญจิตต์ พันธุมจินดา                พ.ศ.2509-2510
11.พ.ต.อ.อำนาจ เจริญวภัณรารักษ์         พ.ศ.2510-2511
12.พ.ต.อ.เชษฐ์ สุขุมาลจันทร์                พ.ศ.2511-2516
13.พ.ต.อ.มานิตย์ เกตุนุติ                     พ.ศ.2516-2518
14.พ.ต.อ.ประเสริฐ บูรณะวิทย์                พ.ศ.2518-2519
15.พ.ต.อ.ผัน จินดา                          พ.ศ.2519-2520
16.พ.ต.อ.ชลินทร์ เปลี่ยนขำ                 พ.ศ.2520-2521
17.พ.ต.อ.ชาย พันธุเดช                        พ.ศ.2521-2523
18.พ.ต.อ.เสรี ฝึกฝน                          พ.ศ.2523-2525
19.พ.ต.อ.จำรูญ ภาษยวรรณ์                พ.ศ.2525-2527
20.พ.ต.อ.เอนก เสริมสุวรรณ์                พ.ศ.2527-2530
21.พ.ต.อ.ธีระ ชำนาญหมอ                  พ.ศ.2530-2532
22.พ.ต.อ.อุทิศ พงษ์พานิช                   พ.ศ.2532-2533
23.พ.ต.อ.สมศักดิ์ พิศุทธิสุวรรณ์   พ.ศ.2533-2534
24.พ.ต.อ.อุทิศ คิดถูก                        พ.ศ.2534-2535
25.พ.ต.อ.พีรศักดิ์ เพรียวพานิช    พ.ศ.2535-2537

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการ(ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด)

1.พ.ต.อ.ธีระ ชำนาญหมอ            พ.ศ.2537-2538
2.พ.ต.อ.เสริมศักดิ์ แก้วกันทา                พ.ศ.2538-2539

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

1.พล.ต.ต.เสริมศักดิ์ แก้วกันทา      พ.ศ.2539 – 2540
2.พล.ต.ต.บรรจง  สุขศิริ              พ.ศ.2540 – 2540
3.พล.ต.ต.โชติ  อินทรประสิทธิ์       พ.ศ.2540 – 2540
4.พล.ต.ต.ชาตรี  รัตตศิริ              พ.ศ.2540 – 2545
5.พล.ต.ต.ดำริห์  โชตเศรษฐ์          พ.ศ.2545 – 2550
6.พล.ต.ต.พิภพ  เบี้ยวไข่มุข          พ.ศ.2550 – 2550
7.พล.ต.ต.พิชัย สุวรรณเอี่ยม            พ.ศ.2550-2552
8.พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์           พ.ศ.2552-2556
9.พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวินิชย์            พ.ศ.2556-2557
10.พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์                พ.ศ.2557-2558
11.พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ         พ.ศ.2558-2559
12.พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู           พ.ศ.2559-2562
13.พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม                พ.ศ.2562- 2566
14.พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน

รายชื่อหัวหน้าสถานีตำรวจอำเภอเมืองมหาสารคาม

ระดับหัวหน้าสถานีและผู้บังคับกอง

1. ส.ต.อ. สุข  (นามสกุลไม่ปรากฏ)  ( พ.ศ. 2451 – 2456 )
2. ร.ต.ท. ขุนกำจัดทรชน  แหวนเพชรจันทร์ ( พ.ศ. 2456 – 2467 )
3. ร.ต.อ. ขุนพลกำจัดพาล  ( พ.ศ. 2467 – 2471 )
4. ร.ต.อ. ขุนสุภีทร์กิจจานนท์  ( พ.ศ. 2471 – 250579 )
5. ร.ต.อ. เทียน  โคจรานนท์  ( พ.ศ.2479 – 2480 )
6. ร.ต.อ. สอน  สายแผลง  ( พ.ศ.2480 – 2486 )
7. ร.ต.อ. ทวี  ปรีมาโนช  ( พ.ศ. 2486 – 2488 )
8. ร.ต.อ. อุดม  อุดมกุล   ( พ.ศ. 2488 – 2490 )
9. ร.ต.อ. กาพย์  ชนะไชย  ( พ.ศ. 2490 – 2493 )
10. ร.ต.อ. อุ่น  พลสุวรรณ ( พ.ศ. 2493 – 2501 )
11. ร.ต.อ. มหิดล   สังขะเมฆะ  ( พ.ศ. 2501 –  2503)
12. ร.ต.อ. นิวัติ  น้อยเจริญ ( พ.ศ. 2503 – 2504 )
13. พ.ต.ต. อนันต์  วรอุไร ( พ.ศ. 2504 – 2505 )
14. ร.ต.อ. ชลินทร์  เปลี่ยนขำ ( พ.ศ. 2505 – 2513 )
15. พ.ต.ท. ณัฐพงษ์  ฮามคำไพ ( พ.ศ. 2513 – 2517 )
16. พ.ต.ท.สายัณห์  แสงสายัณห์ ( พ.ศ. 2517 – 2518 )

ระดับสารวัตรใหญ่

16. พ.ต.ท.สายัณห์ แสงสายัณห์  ( พ.ศ. 2518 – 2520 )
17. พ.ต.ท. พูน ป้อมสินทรัพย์  ( พ.ศ. 2520 – 2522 )
18. พ.ต.ท. ธงชัย พุ่มชุมพล   ( พ.ศ. 2522 – 2524  )
19. พ.ต.ท. ยงยุทธ สง่าเนตร  ( พ.ศ 2524 – 2525  )
20. พ.ต.ท. มนัส สุขเจริญ  ( พ.ศ. 2525 – 2526  )
21. พ.ต.ท. สมเกียรติ จินดาลัทธิ  ( พ.ศ. 2526 – 2527  )
22. พ.ต.ท. พจรูญ ชาญสุวรรณ   ( พ.ศ. 2527 – 2530  )
23. พ.ต.ท. เสน่ห์ คำเที่ยง   ( พ.ศ. 2530 – 2531  )
24. พ.ต.ท. พิรุณ สิงห์ทิพย์พันธุ์   ( พ.ศ. 2531 – 2537 )

ระดับผู้กำกับการ

25. พ.ต.อ. พนิน  วิเศษสุรการ  ( พ.ศ. 2537 – 2538  )
26. พ.ต.อ. คเชนทร์  พันธุลาภ  ( พ.ศ. 2538 – 2540  )
27. พ.ต.อ. วีรพงษ์  ฉัตรจรัสกูล  ( พ.ศ. 2540 – 2543 )
28. พ.ต.อ. พินิจ  รุ่งแจ้ง    ( พ.ศ. 2543 – 2545 )
29. พ.ต.อ. ลิขิต  วิชญชีวินทร์  ( พ.ศ. 2545 – 2547 )
30. พ.ต.อ. เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์  ( พ.ศ. 2547 – 2548 )
31. พ.ต.อ. จิตรจรูญ  ศรีวนิชย์  ( พ.ศ. 2548 – 2550 )
32. พ.ต.อ. สุรศักดิ์  นาถวิล ( พ.ศ. 2550 – 2553 )
33. พ.ต.อ. ยุทธศาสตร์  ศรีธงชัย ( พ.ศ. 2553 – 2555 )
34. พ.ต.อ. อุดมศักดิ์   เปลี่ยนขำ  ( พ.ศ. 2555 – 2559 )
35. พ.ต.อ. ประยุทธ์  พิทักษ์เผ่าสกุล  รรท  ( พ.ศ. 2558 – 2559 )
36. พ.ต.อ. กฤตชัย  สรวมศรี  ( พ.ศ. 2559 – 2559  )
37 พ.ต.อ. สุรศักดิ์  เปลี่ยนขำ  รรท ( พ.ศ. 2559 – 2560  )
38. พ.ต.อ. ชัยโรจน์  นาคราช  ( พ.ศ. 2560 – 2562  )
39. พ.ต.อ. ธนิต  เหรียญเจริญ   ( พ.ศ. 2562 – 2563  )
40. พ.ต.อ. อิทธิเดช  สุนทร  ( พ.ศ.2563 -2566   )
41. พ.ต.อ. ไกรทอง ชัยสิงห์( พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน   )