เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม วันที่ 18 มี.ค. 2567

เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม วันที่ 18 มี.ค. 2567


18 มีนาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม วันที่ 18 มี.ค. 2567

1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร) พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม 099-549-0580
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น.ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา ชมชื่น 099-614-9256
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.ดารัญ รัตนพลแสน 095-916-3952
3.) เจ้าหน้าที่เวร
เวลา 08.30-18.00 น. ด.ต.หญิง กาญจนา แท่นทองจันทร์ 087-865-6296

เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ด.ต.นิคม ธัญญาหาญ 086-225-9051
ส.ต.ท.สิทธิกร อุปดิษฐ 083-666-9407
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุวัฒน์ ไชยศักดิ์ 097-967-9275

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

183 หมู่ 15
อำเภอเมืองมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม 44000
ตำบลแก่งเลิงจาน
043711098

View full calendar