เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2567


1 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.นพ นรชาญ 081-872-9145
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.เชษฐา ผดาวงศ์ 095-657-9941
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม 099-549-0580
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน 084-731-7591
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ บัวเมือง 088-561-2445
6. แผนกสอบสวน ส.ต.ท.เนติพงศ์ วิริยะ 099-736-7490
7. แผนกกำลังพล ร.ต.ท.สิรวัชร ศรีพิมพ์สอ 065-496-9939
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.จักราวุฒิ ศรีปัดถา 081-965-4130
9. แผนกส่งกำลังบำรุง ส.ต.ท.หญิง ศศิประภา ข่าขันมาลี 096-994-9683
10. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.กิตติศักดิ์ โทนไทย 085-919-5929
11. เวรการข่าว ร.ต.ท.ปณิธาน ปานนาท 091-418-7090
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
***********************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม 099-549-0580
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ บัวเมือง 088-561-2445
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน 084-731-7591
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.หญิง วัลลภา อุทัยสา 089-440-6914
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ด.ต.วัชระ หิตายะโส 084-452-9445
ส.ต.ท.สิทธิกร อุปดิษฐ 083-666-9407
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.ธีระวิทย์ ไชยบัง 095-189-5797
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar