เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2567


9 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
9 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.นพ นรชาญ 081-872-9145
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ 090-402-8687
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.ภัทรชัย มงคลศรี 092-520-6265
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.บุญจันทร์ จันทคาม 093-508-9795
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง กองแก้ว ผ่องวิไล 086-580-8897
6. แผนกสอบสวน ด.ต.พงษ์พิทักษ์ คำสะอาด 084-435-7572
7. แผนกกำลังพล ด.ต.หญิง อำนวยพร ศิริมณี 095-295-4719
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.หญิง วัลลภา อุทัยสา 089-440-6914
9. แผนกนโยบายฯ ร.ต.ต.สุวรรณ นามใสย์ 084-830-6061
10. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.กิตติศักดิ์ โทนไทย 085-919-5929
11. เวรการข่าว ร.ต.ท.วัชระ ตาลสุข 081-974-8695

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*************************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.ภัทรชัย มงคลศรี 092-520-6265
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง กองแก้ว ผ่องวิไล 086-580-8897
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.บุญจันทร์ จันทคาม 093-508-9795
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.นิติธร สุขรี  089-943-9654
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ร.ต.ต.ชำนาญวุธ  นรินยา  087-132-3505
ส.ต.อ.รังสรรค์ คำภะวา  093-071-6486
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุสัน แก้วจันทา 081-653-6890
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar