เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2567


8 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
8 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล 089-841-3300
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล 061-053-3838
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.ขวัญชัย ธนูชาญ 089-279-4147
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.อัครพนธ์ ดวงนามล 083-337-1254
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง นิภาภรณ์ บุญผง 081-927-1718
6. แผนกสอบสวน ร.ต.ต.ชำนาญวุธ นรินยา 087-132-3505
7. แผนกนโยบายฯ ด.ต.วัฒนา อุปแสน 064-241-3635
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.หญิง สมสุดา จันทะมาตย์ 081-580-4449
9. แผนกส่งกำลังบำรุง ร.ต.ต.สุรสิทธิ์ ประเทืองศรี 094-379-4577
10. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.หญิง สิริยากร อาดหนาชัย 063-156-1840
11. เวรการข่าว ร.ต.ท.บัณฑิตย์ จันทร์เรือง 085-237-0028

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*********************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.ขวัญชัย ธนูชาญ 089-279-4147
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง นิภาภรณ์ บุญผง 081-927-1718
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.อัครพนธ์ ดวงนามล 083-337-1254
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.หญิง สมสุดา จันทะมาตย์ 081-580-4449
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ส.ต.อ.อดิศร คลังแสง 099-245-3113
ด.ต.พงษ์พิทักษ์ คำสะอาด 084-437-7572
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อดีต คำธานี 063-721-4176
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar