เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2567


7 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
7 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ 086-854-0999
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.เชษฐา ผดาวงศ์ 095-657-9941
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ต.หญิง เมวิกา โสภณสิริ 086-227-1843
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน 084-731-7591
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง ลำพูน สุวอ 089-416-3612
6. แผนกสอบสวน ร.ต.ต.ถวิล อัคฮาดศรี 080-002-2096
7. แผนกการเงิน ด.ต.หญิง กาญจนา แท่นทองจันทร์ 087-865-6296
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.สาธิต ภิรมย์ 081-380-1058
9. แผนกส่งกำลังบำรุง จ.ส.ต.ณัฐวุฒิ บุษบารัตน์ 084-788-8492
10. เจ้าหน้าที่ไอที ส.ต.ท.ณัฏฐกร เที่ยงกินรี 095-575-3550
11. เวรการข่าว ร.ต.ท.ประทีป คลื่นสนั่น 080-316-6808

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*********************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.หญิง เมวิกา โสภณศิริ 086-227-1843
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง ลำพูน สุวอ 089-416-3612
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน 084-731-7591
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
จ.ส.ต.หญิง ตุลยดา จันทาสี 092-558-2228
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ร.ต.อ.สุวิทย์ แก้วกั้น 086-045-3931
ด.ต.จักราวุฒิ ศรีปัดถา 081-965-4130
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุวัตน์ ไชยศักดิ์  097-967-9275
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar