เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2567


6 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
6 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน 081-592-4492
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ 083-332-2199
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.จำรัส เกตุแสง 089-863-4479
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.ดารัญ รัตนพลแสน 095-916-3952
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร์ ไชยพะยวน 063-769-1115
6. แผนกสอบสวน ส.ต.ท.เนติพงศ์ วิริยะ 099-736-7490
7. แผนกนโยบายฯ ส.ต.อ.อดิศร คลังแสง 099-245-3113
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ส.ต.อ.พงษ์พัฒน์ สุขเกษม 091-861-2182
9. แผนกส่งกำลังบำรุง ร.ต.ท.ดิเรก คำรินทร์ 087-442-6532
10. เจ้าหน้าที่ไอที ร.ต.อ.สุกิจณรงค์ นามวงศ์ 093-459-5446
11. เวรการข่าว ร.ต.อ.จุฑามาศ ลายพรหม 081-389-4890

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

******************************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.จำรัส เกตุแสง 089-863-4479
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร์ ไชยพะยวน 063-769-1115
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.ดารัญ รัตนพลแสน 095-916-3952
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ร.ต.ท.นาเวศ ธนะโสภา 081-055-8608
ร.ต.ต.ภิณาวัต กอชารี 081-661-0106
จ.ส.ต.รพีพัฒน์ ทบภักดิ์ 092-263-0930
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ร.ต.ท.บัณฑิตย์ จันทร์เรือง 086-580-0745
ร.ต.ต.มั่งมี ศรีสุข 083-339-6222
ด.ต.ธวัชชัย เดชยศดี 093-565-6123
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.ธีระวิทย์ ไชยบัง 095-189-5797
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar