เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2567


5 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
5 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ 088-334-9991
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.พชธกร พรหมอ้น 085-854-4377
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.ดิษฐ วิทยา 064-696-1089
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.เจษฎา กงประโคน 093-096-5847
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.ท.หญิง รุ่งรัชนี บุตรศรี 088-322-3002
6. แผนกสอบสวน ด.ต.หญิง พัชรนันท์ สุดสม 090-416-5755
7. แผนกการเงิน ส.ต.ท.สิทธิกร อุปดิษฐ 083-666-9407
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ส.ต.ท.บัณฑิต ณะวงษา 061-270-0555
9. แผนกกำลังพล จ.ส.ต.หญิง ตุลยดา จันทาสี 092-558-2228
10. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.กิตติศักดิ์ โทนไทย 085-919-5929
11. เวรการข่าว ร.ต.อ.บัญญัติ โนนวงษา 085 450 1585

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

***************************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 5 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.จำรัส เกตุแสง 089-863-4479
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.ท.หญิง รุ่งรัชนี บุตรศรี 088-322-3002
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.เจษฎา กงประโคน 093-096-5847
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ร.ต.ท.ทรงพล ศรีผิวจันทร์ 081-965-2775
ร.ต.ต.ลภณ เหล่าเคน 065-238-5582
ด.ต.ชาญยุทธ ไชยงาม 062-428-8357
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ร.ต.อ.สุรชัย เสริมสาย  088-691-6515
ร.ต.ท.ทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น 084-792-7788
ร.ต.ท.ราชัน ปะกิแพ 089-620-2275
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.สิทธิ อรุณเรือง  081-574-2193
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar