เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2567


4 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
4 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ 088-334-9991
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.พชธกร พรหมอ้น 085-854-4377
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.สฤษดิ์ จุลนาค 085-872-6780
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.ปรมินทร์ สุขประเสริฐ 087-990-4685
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง ภารดี เพียโคตรแก้ว 086-852-7488
6. แผนกสอบสวน ด.ต.พงษ์พิทักษ์ คำสะอาด 084-435-7572
7. แผนกส่งกำลังบำรุง ส.ต.อ.ศรัณยู เหล่าพร 099-860-2580
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.นิคม ธัญญาหาญ 086-225-9051
9. แผนกนโยบายฯ ส.ต.ท.วงศกร บัวประสิทธิพร 064-864-5201
10. แผนกการเงิน ด.ต.วัชระ หิตายะโส 084-452-9445
11. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.หญิง สิริยากร อาดหนาชัย 063-156-1840
12. เวรการข่าว ร.ต.อ.สวาท บุรมศรี 090-170-4465

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

******************************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.สฤษดิ์  จุลนาค  085-872-6780
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง ภารดี เพียรโคตรแก้ว 086-852-7488
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.ปรมินทร์ สุขประเสริฐ 087-990-4685
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ร.ต.ต.ปรีดา เนื่องวงษา 062-329-2564
ร.ต.ต.ไสว  วงศ์เชียงยืน 082-694-4714
ด.ต.ศักดิ์นิพนธ์ สินธุรักษ์  085-100-9630
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ร.ต.อ.นพดล แก้วหะนาม 082-482-1144
ด.ต.ยุทธพร แก้วหานาม 080-994-5799
ส.ต.อ.ธนุชล  ศรีทรัพย์ 091-332-4697
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุสัน แก้วจันทา 081-653-6890
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar