เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2567


31 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
31 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ 093-321-5879
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล 061-053-3838
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม 099-549-0580
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน 084-731-7591
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง ภารดี เพียโคตรแก้ว 086-852-7488
6. แผนกสอบสวน ส.ต.ท.เนติพงศ์ วิริยะ 099-736-7490
7. แผนกการเงิน ด.ต.นิติธร สุขรี 089-943-9654
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.นิคม ธัญญาหาญ 086-225-9051
9. แผนกส่งกำลังบำรุง ส.ต.อ.ศรัณยู เหล่าพร 099-860-2580
10. เจ้าหน้าที่ไอที ส.ต.ท.ณัฏฐกร เที่ยงกินรี 095-575-3550
11. เวรการข่าว ร.ต.อ.บัญญัติ โนนวงษา 085 450 1585

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

******************************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม 099-549-0580
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง ภารดี เพียโคตรแก้ว 086-852-7488
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน 084-731-7591
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.หญิง พัชรียา ไชยโวหาร 087-437-8935
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
จ.ส.ต.ณัฐวุฒิ บุษบารัตน์ 084-788-8492
ร.ต.ท.สิรวัชร ศรีพิมพ์สอ 065-496-9939
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.ธีระวิทย์ ไชยบัง  095-189-5797
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar