เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2567


30 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
30 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ 086-854-0999
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.เชษฐา ผดาวงศ์ 095-657-9941
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.สุวิทย์ บัวประสิทธิพร 064-273-1896
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.เจษฎา กงประโคน 093-096-5847
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง วิไลพรรณ ตั้งกรสุวิรัตน์ 089-009-5700
6. แผนกสอบสวน ด.ต.หญิง พัชรนันท์ สุดสม 090-416-5755
7. แผนกส่งกำลังบำรุง ด.ต.วัชริณทร์ สังฆะพันธุ์ 097-962-5241
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ส.ต.อ.รังสรรค์ คำภะวา 093-071-6486
9. แผนกกำลังพล จ.ส.ต.หญิง ตุลยดา จันทาสี 092-558-2228
10. เจ้าหน้าที่ไอที ร.ต.อ.สุกิจณรงค์ นามวงศ์ 093-459-5446
11. เวรการข่าว ร.ต.อ.สวาท บุรมศรี 090-170-4465

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*********************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.สุวิทย์ บัวประสิทธิพร 064-273-1896
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง วิไลพรรณ ตั้งกรสุวิรัตน์ 089-009-5700
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.เจษฎา กงประโคน 093-096-5847
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.หญิง พัชรนันท์ สุดสม 090-416-5755
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ส.ต.ท.เนติพงศ์ วิริยะ 099-736-7490
ร.ต.ต.สุรสิทธิ์ ประเทืองศรี 094-379-4577
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.สิทธิ อรุณเรือง 081-574-2193
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar