เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2567


3 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
3 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ 093-321-5879
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ 090-402-8687
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.หญิง รัชนี วิริยะ 081-769-6370
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.ภูวิศ ปัดสุวรรณ์ 063-158-6327
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง วิไลพรรณ ตั้งกรสุวิรัตน์ 089-009-5700
6. แผนกสอบสวน ร.ต.ต.ชำนาญวุธ นรินยา 087-132-3505
7. แผนกกำลังพล ด.ต.หญิง นิตยา เหล่าสมบัติ 063-339-5933
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ส.ต.อ.รังสรรค์ คำภะวา 093-071-6486
9. แผนกส่งกำลังบำรุง ด.ต.วัชริณทร์ สังฆะพันธุ์ 097-962-5241
10. เจ้าหน้าที่ไอที ส.ต.ท.ณัฏฐกร เที่ยงกินรี 095-575-3550
11. เวรการข่าว ร.ต.อ.ประมุข สาศิริ 097-335-9510

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

********************************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์ 095-671-0063
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา ชมชื่น 099-614-9256
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.อัครพนธ์ ดวงนามล 083-337-1254
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ส.ต.ท.หญิง ศศิประภา ข่าขันมาลี 096-994-9683
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ส.ต.อ.บัณฑิต ณะวงษา 061-270-0555
ส.ต.อ.กรวิชญ์ สมัญญา 083-994-5851
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุวัตน์ ไชยศักดิ์ 097-967-9275
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar