เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2567


29 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
29 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน 081-592-4492
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ 083-332-2199
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.ภัทรชัย มงคลศรี 092-520-6265
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.ปรมินทร์ สุขประเสริฐ 087-990-4685
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา ชมชื่น 099-614-9256
6. แผนกสอบสวน ด.ต.พงษ์พิทักษ์ คำสะอาด 084-435-7572
7. แผนกการเงิน ด.ต.หญิง กาญจนา แท่นทองจันทร์ 087-865-6296
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.สงคราม สีเทา 095-663-7986
9. แผนกส่งกำลังบำรุง ส.ต.อ.กรวิชญ์ สมัญญา 083-994-5851
10. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.กิตติศักดิ์ โทนไทย 085-919-5929
11. เวรการข่าว ร.ต.อ.ประมุข สาศิริ 097-335-9510

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**************************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.ภัทรชัย มงคลศรี 092-520-6265
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา ชมชื่น 099-614-9256
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.ปรมินทร์ สุขประเสริฐ 087-990-4685
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.นิติธร สุขรี 089-943-9654
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ส.ต.อ.วงศกร บัวประสิทธิพร 064-864-5201
ส.ต.ต.สุทธิเกียรติ หาญปรี  096-241-2715
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุสัน แก้วจันทา 081-653-6890
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar