เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567


28 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
28 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ 088-334-9991
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.พชธกร พรหมอ้น 085-854-4377
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.ขวัญชัย ธนูชาญ 089-279-4147
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.ภูวิศ ปัดสุวรรณ์ 063-158-6327
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ บัวเมือง 088-561-2445
6. แผนกสอบสวน ร.ต.ต.ชำนาญวุธ นรินยา 087-132-3505
7. แผนกกำลังพล ด.ต.หญิง นิตยา เหล่าสมบัติ 063-339-5933
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.จักราวุฒิ ศรีปัดถา 081-965-4130
9. แผนกส่งกำลังบำรุง ส.ต.ท.หญิง ศศิประภา ข่าขันมาลี 096-994-9683
10. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.หญิง สิริยากร อาดหนาชัย 063-156-1840
11. เวรการข่าว ร.ต.ท.ปณิธาน ปานนาท 091-418-7090

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

***********************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.ขวัญชัย ธนูชาญ 089-279-4147
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ บัวเมือง 088-561-2445
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.ภูวิศ ปัดสุวรรณ์ 063-158-6327
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.หญิง สมสุดา จันทะมาตย์ 081-580-4449
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ด.ต.วัฒนา อุปแสน 064-241-3635
ส.ต.ท.ธิติ ไชยสงคราม 065-094-4654
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อดีต คำธานี 063-721-4176
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar