เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2567


27 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
27 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.นพ นรชาญ 081-872-9145
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ 090-402-8687
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ต.หญิง เมวิกา โสภณสิริ 086-227-1843
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.บุญจันทร์ จันทคาม 093-508-9795
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง กองแก้ว ผ่องวิไล 086-580-8897
6. แผนกสอบสวน ร.ต.ต.ถวิล อัคฮาดศรี 080-002-2096
7. แผนกกำลังพล ร.ต.ท.สิรวัชร ศรีพิมพ์สอ 065-496-9939
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.หญิง วัลลภา อุทัยสา 089-440-6914
9. แผนกนโยบายฯ ส.ต.อ.อดิศร คลังแสง 099-245-3113
10. เจ้าหน้าที่ไอที ส.ต.ท.ณัฏฐกร เที่ยงกินรี 095-575-3550
11. เวรการข่าว ร.ต.ท.ประมวล นนทะคำจันทร์ 086-853-9639

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.หญิง เมวิกา โสภณสิริ 086-227-1843
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง กองแก้ว ผ่องวิไล 086-580-8897
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.บุญจันทร์ จันทคาม 093-508-9795
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
จ.ส.ต.หญิง ตุลยดา จันทาสี 092-558-2228
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ด.ต.นิคม ธัญญาหาร 086-225-9051
ร.ต.ต.ถวิล อัคฮาดศรี 080-002-2096
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุวัตน์ ไชยศักดิ์  097-967-9275
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar