เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2567


26 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
26 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล 089-841-3300
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล 061-053-3838
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.จำรัส เกตุแสง 089-863-4479
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.อัครพนธ์ ดวงนามล 083-337-1254
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง นิภาภรณ์ บุญผง 081-927-1718
6. แผนกสอบสวน ส.ต.ท.เนติพงศ์ วิริยะ 099-736-7490
7. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.หญิง สมสุดา จันทะมาตย์ 081-580-4449
8. แผนกส่งกำลังบำรุง ร.ต.ต.สุรสิทธิ์ ประเทืองศรี 094-379-4577
9. แผนกนโยบายฯ ส.ต.ท.วงศกร บัวประสิทธิพร 064-864-5201
10. เจ้าหน้าที่ไอที ร.ต.อ.สุกิจณรงค์ นามวงศ์ 093-459-5446
11. เวรการข่าว ร.ต.ต.รณยุทธ แขกธูป 084-952-7888

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

******************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.จำรัส เกตุแสง 089-863-4479
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง นิภาภรณ์ บุญผง 081-927-1718
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.อัครพนธ์ ดวงนามล 083-337-1254
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ร.ต.อ.ประสงค์ เรียงพรม 089-577-7322
ด.ต.ชาญยุทธ ไชยงาม 062-428-8357
ร.ต.ท.นาเวศ ธนะโสภา  081-055-8608
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ร.ต.อ.สุรชัย เสริมสาย 088-691-6515
ร.ต.ท.ทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น 084-792-7788
ร.ต.ท.ราชัน ปะกิแพ 089-620-2275
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.ธีระวิทย์  ไชยบัง 095-189-5797
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar