เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2567


25 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
25 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล 089-841-3300
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล 061-053-3838
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.ดิษฐ วิทยา 064-696-1089
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน 084-731-7591
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง ลำพูน สุวอ 089-416-3612
6. แผนกสอบสวน ด.ต.หญิง พัชรนันท์ สุดสม 090-416-5755
7. แผนกส่งกำลังบำรุง จ.ส.ต.ณัฐวุฒิ บุษบารัตน์ 084-788-8492
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.สาธิต ภิรมย์ 081-380-1058
9. แผนกการเงิน ส.ต.ท.สิทธิกร อุปดิษฐ 083-666-9407
10. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.กิตติศักดิ์ โทนไทย 085-919-5929
11. เวรการข่าว ร.ต.ต.ขจรศักดิ์ วัฒนประไพรจิตร 087-229-5277

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

******************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.ดิษฐ วิทยา 064-696-1089
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง ลำพูน สุวอ 089-416-3612
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน 084-731-7591
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ร.ต.ท.สุรศักดิ์  แสนละคร 086-239-1003
ร.ต.ต.ภิณาวัต  กอชารี 081-661-0106
จ.ส.ต.รพีพัฒน์ ทบภักดิ์ 092-263-0930
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ร.ต.อ.นพดล แก้วหะนาม 082-482-1144
ด.ต.ยุทธพร แก้วหานาม 080-994-5799
ส.ต.อ.ธนุชล  ศรีทรัพย์  091-332-4697
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.สิทธิ อรุณเรือง 081-574-2193
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar