เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2567


24 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
24 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ 086-854-0999
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.เชษฐา ผดาวงศ์ 095-657-9941
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.สฤษดิ์ จุลนาค 085-872-6780
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.ดารัญ รัตนพลแสน 095-916-3952
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร์ ไชยพะยวน 063-769-1115
6. แผนกสอบสวน ด.ต.พงษ์พิทักษ์ คำสะอาด 084-435-7572
7. แผนกส่งกำลังบำรุง ร.ต.ท.ดิเรก คำรินทร์ 087-442-6532
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ส.ต.อ.พงษ์พัฒน์ สุขเกษม 091-861-2182
9. แผนกนโยบายฯ ร.ต.ต.สุวรรณ นามใสย์ 084-830-6061
10. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.หญิง สิริยากร อาดหนาชัย 063-156-1840
11. เวรการข่าว ร.ต.ท.แสงเพชร แก้วไพวัลย์ 093-615-0361

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

***************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.สฤษดิ์ จุลนาค 085-872-6780
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร์ ไชยพะยวน 063-769-1115
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.ดารัญ รัตนพลแสน 095-916-3952
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.หญิง นุกาญ ธงชัย 096-795-9770
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ด.ต.สงคราม สีเทา 095-663-7986
ร.ต.ท.ดิเรก คำรินทร์  087-442-6532
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุสัน แก้วจันทา  081-653-6890
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar