เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567


23 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
23 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล 089-841-3300
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ 083-332-2199
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.หญิง รัชนี วิริยะ 081-769-6370
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.ปรมินทร์ สุขประเสริฐ 087-990-4685
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.ท.หญิง รุ่งรัชนี บุตรศรี 088-322-3002
6. แผนกสอบสวน ร.ต.ต.ชำนาญวุธ นรินยา 087-132-3505
7. แผนกการเงิน ด.ต.วัชระ หิตายะโส 084-452-9445
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ส.ต.ท.บัณฑิต ณะวงษา 061-270-0555
9. แผนกนโยบายฯ ด.ต.วัฒนา อุปแสน 064-241-3635
10. เจ้าหน้าที่ไอที ส.ต.ท.ณัฏฐกร เที่ยงกินรี 095-575-3550
11. เวรการข่าว ร.ต.อ.สมทรง แสนเทพ 064-598-2386

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*****************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.หญิง รัชนี วิริยะ 081-769-6370
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.ท.หญิง รุ่งรัชนี บุตรศรี 088-322-3002
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.ปรมินทร์ สุขประเสริฐ 087-990-4685
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ส.ต.ท.หญิง ศศิประภา ข่าขันมาลี 096-994-9683
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ส.ต.อ.ศรัญญู เหล่าพร 099-860-2580
ร.ต.ต.สุวรรณ นามไสย์  084-830-6061
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อดีต คำธานี 063-721-4176
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar