เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2567


22 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
22 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ 093-321-5879
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.พชธกร พรหมอ้น 085-854-4377
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์ 095-671-0063
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.ภูวิศ ปัดสุวรรณ์ 063-158-6327
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง ภารดี เพียโคตรแก้ว 086-852-7488
6. แผนกสอบสวน ร.ต.ต.ถวิล อัคฮาดศรี 080-002-2096
7. แผนกส่งกำลังบำรุง ส.ต.อ.ศรัณยู เหล่าพร 099-860-2580
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.นิคม ธัญญาหาญ 086-225-9051
9. แผนกการเงิน ส.ต.ต.ธิติ ไชยสงคราม 065-094-4654
10. เจ้าหน้าที่ไอที ร.ต.อ.สุกิจณรงค์ นามวงศ์ 093-459-5446
11. เวรการข่าว ร.ต.ท.วัชระ ตาลสุข 081-974-8695

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

******************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์ 095-671-0063
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง ภารดี เพียโคตรแก้ว 086-852-7488
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.ภูวิศ ปัดสุวรรณ์ 063-158-6327
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ร.ต.ท.นาเวศ ธนะโสภา 081-055-8608
ร.ต.ต.ลภณ เหล่าเคน 065-238-5582
ด.ต.ศักดิ์นิพนธ์ สินธุรักษ์ 085-100-9630
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ร.ต.ท.บัณฑิตย์ จันทร์เรือง 086-580-0745
ร.ต.ต.มั่งมี ศรีสุข 083-339-6222
ด.ต.ธวัชชัย เดชยศดี 093-565-6123
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุวัตน์  ไชยศักดิ์ 097-967-9275
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar