เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567


21 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
21 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน 081-592-4492
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ 090-402-8687
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม 099-549-0580
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.บุญจันทร์ จันทคาม 093-508-9795
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง วิไลพรรณ ตั้งกรสุวิรัตน์ 089-009-5700
6. แผนกสอบสวน ส.ต.ท.เนติพงศ์ วิริยะ 099-736-7490
7. แผนกกำลังพล จ.ส.ต.คมวิชญ์ คำเสนาะ 063-601-0599
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ส.ต.อ.รังสรรค์ คำภะวา 093-071-6486
9. แผนกนโยบายฯ ส.ต.อ.อดิศร คลังแสง 099-245-3113
10. แผนกส่งกำลังบำรุง ด.ต.วัชริณทร์ สังฆะพันธุ์ 097-962-5241
11. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.กิตติศักดิ์ โทนไทย 085-919-5929
12. เวรการข่าว ร.ต.ท.บัณฑิตย์ จันทร์เรือง 085-237-0028

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

***************************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม  099-549-0580
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง วิไลพรรณ ตั้งกรสุวิรัตน์ 089-009-5700
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.บุญจันทร์ จันทคาม 093-508-9795
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.หญิง วัลลภา อุทัยสา 089-440-6914
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ส.ต.อ.รังสรรค์ คำภะวา 093-071-6486
จ.ส.ต.ณัฐวุฒิ  บุษผารัตน์ 084-788-8492
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.ธีระวิทย์ ไชยบัง  095-189-5797
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar