เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2567


20 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
20 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ 088-334-9991
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล 061-053-3838
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.สุวิทย์ บัวประสิทธิพร 064-273-1896
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.อัครพนธ์ ดวงนามล 083-337-1254
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา ชมชื่น 099-614-9256
6. แผนกสอบสวน ด.ต.หญิง พัชรนันท์ สุดสม 090-416-5755
7. แผนกส่งกำลังบำรุง ส.ต.อ.กรวิชญ์ สมัญญา 083-994-5851
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.สงคราม สีเทา 095-663-7986
9. แผนกการเงิน ด.ต.นิติธร สุขรี 089-943-9654
10. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.หญิง สิริยากร อาดหนาชัย 063-156-1840
11. เวรการข่าว ร.ต.ท.ประทีป คลื่นสนั่น 080-316-6808

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.สุวิทย์ บัวประสิทธิพร 064-273-1896
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา ชมชื่น 099-614-9256
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.อัครพนธ์ ดวงนามล 083-337-1254
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.หญิง สิริยากร อาดหนาชัย 063-156-1840
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ด.ต.พงษ์พิทักษ์ คำสะอาด 084-437-7572
ส.ต.ท.เนติพงศ์  วิริยะ 099-736-7490
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.สิทธิ อรุณเรือง 081-574-2193
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar