เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2567


2 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
2 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ 088-334-9991
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล 061-053-3838
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์ 095-671-0063
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.อัครพนธ์ ดวงนามล 083-337-1254
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา ชมชื่น 099-614-9256
6. แผนกสอบสวน ร.ต.ต.ถวิล อัคฮาดศรี 080-002-2096
7. แผนกการเงิน ส.ต.ต.ธิติ ไชยสงคราม 065-094-4654
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.สงคราม สีเทา 095-663-7986
9. แผนกส่งกำลังบำรุง ส.ต.อ.กรวิชญ์ สมัญญา 083-994-5851
10. เจ้าหน้าที่ไอที ร.ต.อ.สุกิจณรงค์ นามวงศ์ 093-459-5446
11. เวรการข่าว ร.ต.ท.อดุลย์ ดอกคำ 086-227-8729

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

************************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์ 095-671-0063
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา ชมชื่น 099-614-9256
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.อัครพนธ์ ดวงนามล 083-337-1254
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ส.ต.ท.หญิง ศศิประภา ข่าขันมาลี 096-994-9683
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ส.ต.อ.บัณฑิต ณะวงษา 061-270-0555
ส.ต.อ.กรวิชญ์ สมัญญา 083-994-5851
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุวัตน์ ไชยศักดิ์ 097-967-9275
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar