เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2567


19 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
19 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ 093-321-5879
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.เชษฐา ผดาวงศ์ 095-657-9941
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.ภัทรชัย มงคลศรี 092-520-6265
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน 084-731-7591
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ บัวเมือง 088-561-2445
6. แผนกสอบสวน ด.ต.พงษ์พิทักษ์ คำสะอาด 084-435-7572
7. แผนกกำลังพล ด.ต.หญิง พัชรียา ไชยโวหาร 087-437-8935
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.จักราวุฒิ ศรีปัดถา 081-965-4130
9. แผนกส่งกำลังบำรุง ส.ต.ท.หญิง ศศิประภา ข่าขันมาลี 096-994-9683
10. เจ้าหน้าที่ไอที ส.ต.ท.ณัฏฐกร เที่ยงกินรี 095-575-3550
11. เวรการข่าว ร.ต.อ.จุฑามาศ ลายพรหม 081-389-4890

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

******************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.ภัทรชัย มงคลศรี 092-520-6265
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ บัวเมือง 088-561-2445
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน 084-731-7591
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ร.ต.ท.ทรงพล ศรีพลจันทร์  081-965-2775
ร.ต.ต.ไสว วงศ์เชียงยืน  082-694-4714
ด.ต.ชาญยุทธ ไชยงาม  062-428-8357
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ร.ต.อ.สุรชัย เสริมสาย  088-691-6515
ร.ต.ท.ทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น 084-792-7788
ร.ต.ท.ราชัน ปะกิแพ  089-620-2275
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุสัน แก้วจันทา  081-653-6890
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar