เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2567


18 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
18 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ 093-321-5879
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.เชษฐา ผดาวงศ์ 095-657-9941
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.ขวัญชัย ธนูชาญ 089-279-4147
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.ดารัญ รัตนพลแสน 095-916-3952
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง กองแก้ว ผ่องวิไล 086-580-8897
6. แผนกสอบสวน ร.ต.ต.ชำนาญวุธ นรินยา 087-132-3505
7. แผนกนโยบายฯ ส.ต.ท.วงศกร บัวประสิทธิพร 064-864-5201
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.หญิง วัลลภา อุทัยสา 089-440-6914
9. แผนกการเงิน ด.ต.หญิง กาญจนา แท่นทองจันทร์ 087-865-6296
10. เจ้าหน้าที่ไอที ร.ต.อ.สุกิจณรงค์ นามวงศ์ 093-459-5446
11. เวรการข่าว ร.ต.อ.บัญญัติ โนนวงษา 085 450 1585

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

***********************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.ขวัญชัย ธนูชาญ 089-279-4147
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง กองแก้ว ผ่องวิไล 086-580-8897
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.ดารัญ รัตนพลแสน 095-916-3952
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ร.ต.ต.ปรีดา เนื่องวงษา 062-329-2564
ส.ต.อ.กษมินทร์ มูลไธสง 094-821-7943
ร.ต.ต.ภิณาวัต กอชารี 081-661-0106
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ร.ต.อ.นพดล แก้วหะนาม 082-482-1144
ด.ต.ยุทธพร  แก้วหานาม 080-994-5799
ส.ต.ท.ธนุชล ศรีทรัพย์ 091-332-4697
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อดีต คำธานี  063-721-4176
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar