เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2567


17 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
17 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.นพ นรชาญ 081-872-9145
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ 083-332-2199
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ต.หญิง เมวิกา โสภณสิริ 086-227-1843
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.เจษฎา กงประโคน 093-096-5847
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง นิภาภรณ์ บุญผง 081-927-1718
6. แผนกสอบสวน ร.ต.ต.ถวิล อัคฮาดศรี 080-002-2096
7. แผนกกำลังพล ส.ต.ต.สุทธิเกียรติ หาญปรี 096-241-2715
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.หญิง สมสุดา จันทะมาตย์ 081-580-4449
9. แผนกส่งกำลังบำรุง ร.ต.ต.สุรสิทธิ์ ประเทืองศรี 094-379-4577
10. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.กิตติศักดิ์ โทนไทย 085-919-5929
11. เวรการข่าว ร.ต.อ.สวาท บุรมศรี 090-170-4465

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

********************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.หญิง เมวิกา โสภณศิริ 086-227-1843
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง นิภาภรณ์ บุญผง 081-927-1718
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.เจษฎา กงประโคน  093-096-5847
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.หญิง นิติยา เหล่าสมบัติ 063-339-5933
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ด.ต.จักราวุฒิ  ศรีปัดถา 081-965-4130
ส.ต.อ.วงศกร บัวประสิทธิพร 064-864-5201
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุวัตน์ ไชยศักดิ์ 097-967-9275
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar