เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567


16 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
16 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล 089-841-3300
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.พชธกร พรหมอ้น 085-854-4377
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.จำรัส เกตุแสง 089-863-4479
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.ภูวิศ ปัดสุวรรณ์ 063-158-6327
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง ลำพูน สุวอ 089-416-3612
6. แผนกสอบสวน ส.ต.ท.เนติพงศ์ วิริยะ 099-736-7490
7. แผนกการเงิน ส.ต.ท.สิทธิกร อุปดิษฐ 083-666-9407
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.สาธิต ภิรมย์ 081-380-1058
9. แผนกส่งกำลังบำรุง จ.ส.ต.ณัฐวุฒิ บุษบารัตน์ 084-788-8492
10. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.หญิง สิริยากร อาดหนาชัย 063-156-1840
11. เวรการข่าว ร.ต.อ.ประมุข สาศิริ 097-335-9510

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*********************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.จำรัส เกตุแสง  089-863-4479
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง ลำพูน สุวอ  089-416-3612
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.ภูวิศ ปัดสุวรรณ  063-158-6327
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.หญิง อำนวยพร ศิริมณี  095-295-4719
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
จ.ส.ต.คมวิชญ์  คำเสนาะ  063-601-0599
ด.ต.วัฒนา อุปแสน  064-241-3635
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.ธีระวิทย์  ไชยบัง  095-189-5797
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar