เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567


15 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
15 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ 086-854-0999
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ 090-402-8687
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.ดิษฐ วิทยา 064-696-1089
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.บุญจันทร์ จันทคาม 093-508-9795
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร์ ไชยพะยวน 063-769-1115
6. แผนกสอบสวน ด.ต.หญิง พัชรนันท์ สุดสม 090-416-5755
7. แผนกส่งกำลังบำรุง ร.ต.ท.ดิเรก คำรินทร์ 087-442-6532
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ส.ต.อ.พงษ์พัฒน์ สุขเกษม 091-861-2182
9. แผนกกำลังพล ร.ต.อ.สุวิทย์ แก้วกั้น 086-045-3931
10. แผนกนโยบายฯ ร.ต.ต.สุวรรณ นามใสย์ 084-830-6061
11. เจ้าหน้าที่ไอที ส.ต.ท.ณัฏฐกร เที่ยงกินรี 095-575-3550
12. เวรการข่าว ร.ต.ท.อดุลย์ ดอกคำ 086-227-8729

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.ดิษฐ วิทยา  064-696-1089
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร์ ไชยพะยวน 063-769-1115
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.บุญจันทร์ จันทคาม 093-508-9795
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.หญิง กาญจนา แท่นทองจันทร์ 087-865-6296
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ส.ต.อ.บัณฑิต ณะวงษา 061-270-0555
ด.ต.นิคม ธัญญาหาร  086-225-9051
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.สิทธิ อรุณเรือง  081-574-2193
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar