เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567


14 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
14 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน 081-592-4492
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล 061-053-3838
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.สฤษดิ์ จุลนาค 085-872-6780
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.อัครพนธ์ ดวงนามล 083-337-1254
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.ท.หญิง รุ่งรัชนี บุตรศรี 088-322-3002
6. แผนกสอบสวน ด.ต.พงษ์พิทักษ์ คำสะอาด 084-435-7572
7. แผนกนโยบายฯ ด.ต.วัฒนา อุปแสน 064-241-3635
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ส.ต.ท.บัณฑิต ณะวงษา 061-270-0555
9. แผนกการเงิน ด.ต.วัชระ หิตายะโส 084-452-9445
10. เจ้าหน้าที่ไอที ร.ต.อ.สุกิจณรงค์ นามวงศ์ 093-459-5446
11. เวรการข่าว ร.ต.ท.ประมวล นนทะคำจันทร์ 086-853-9639

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**************************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.สฤษดิ์  จุลนาค 085-872-6780
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.ท.หญิง รุ่งรัชนี บุตรศรี 088-322-3002
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.อัครพนธ์ ดวงนามล 083-337-1254
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.หญิง พัชรียา ไชยโวหาร  087-437-8935
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ด.ต.วัชระ หิตายะโส 084-452-9445
ด.ต.สงคราม สีเทา  095-663-7986
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุสัน แก้วจันทา  081-653-6890
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar