เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2567


13 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
13 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ 093-321-5879
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.เชษฐา ผดาวงศ์ 095-657-9941
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.หญิง รัชนี วิริยะ 081-769-6370
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน 084-731-7591
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง ภารดี เพียโคตรแก้ว 086-852-7488
6. แผนกสอบสวน ร.ต.ต.ชำนาญวุธ นรินยา 087-132-3505
7. แผนกการเงิน ส.ต.ต.ธิติ ไชยสงคราม 065-094-4654
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.นิคม ธัญญาหาญ 086-225-9051
9. แผนกส่งกำลังบำรุง ส.ต.อ.ศรัณยู เหล่าพร 099-860-2580
10. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.กิตติศักดิ์ โทนไทย 085-919-5929
11. เวรการข่าว ร.ต.ต.รณยุทธ แขกธูป 084-952-7888

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

***************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.หญิง รัชนี วิริยะ 081-769-6370
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง ภารดี เพียรโคตรแก้ว 086-852-7488
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.กิตติพงศ์ คามะปะใน 084-731-7591
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ด.ต.หญิง พัชรนันท์ สุดสม  090-416-5755
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ส.ต.อ.พงษ์พัฒน์  สุขเกษม 091-861-2182
ส.ต.อ.ศรัญญู เหล่าพร 099-860-2580
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อดีต คำธานี 063-721-4176
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar