เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2567


12 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
12 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน 081-592-4492
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ 083-332-2199
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์ 095-671-0063
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.ดารัญ รัตนพลแสน 095-916-3952
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง วิไลพรรณ ตั้งกรสุวิรัตน์ 089-009-5700
6. แผนกสอบสวน ร.ต.ต.ถวิล อัคฮาดศรี 080-002-2096
7. แผนกส่งกำลังบำรุง ด.ต.วัชริณทร์ สังฆะพันธุ์ 097-962-5241
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ส.ต.อ.รังสรรค์ คำภะวา 093-071-6486
9. แผนกนโยบายฯ ส.ต.อ.อดิศร คลังแสง 099-245-3113
10. เจ้าหน้าที่ไอที ด.ต.หญิง สิริยากร อาดหนาชัย 063-156-1840
11. เวรการข่าว ร.ต.ต.ขจรศักดิ์ วัฒนประไพรจิตร 087-229-5277

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*************************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 12 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์ 095-671-0063
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง วิไลพรรณ ตั้งกรสุวิรัตน์  089-009-5700
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.ดารัญ รัตนพลแสน  095-916-3952
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ร.ต.อ.อุดมชัย ดาวยันต์ 093-187-5222
จ.ส.ต.รพีพัฒน์  ทบภักดิ์ 092-263-0930
ร.ต.ต.ลภณ เหล่าเคน 065-238-5582
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ร.ต.ท.บัณฑิตย์ จันทร์เรือง 086-580-0745
ร.ต.ต.มั่งมี ศรีสุข 083-339-6222
ด.ต.ธวัชชัย เดชยศดี 093-565-6123
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.อนุวัตน์ ไชยศักดิ์  097-967-9275
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar