เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2567


11 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
11 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน 081-592-4492
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ 083-332-2199
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม 099-549-0580
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.เจษฎา กงประโคน 093-096-5847
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา ชมชื่น 099-614-9256
6. แผนกสอบสวน ส.ต.ท.เนติพงศ์ วิริยะ 099-736-7490
7. แผนกส่งกำลังบำรุง ส.ต.อ.กรวิชญ์ สมัญญา 083-994-5851
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.สงคราม สีเทา 095-663-7986
9. แผนกการเงิน ด.ต.นิติธร สุขรี 089-943-9654
10. แผนกกำลังพล ด.ต.หญิง นุกาญ ธงชัย 096-795-9770
11. เจ้าหน้าที่ไอที ส.ต.ท.ณัฏฐกร เที่ยงกินรี 095-575-3550
12. เวรการข่าว ร.ต.ท.แสงเพชร แก้วไพวัลย์ 093-615-0361

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*******************************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม 099-579-0580
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา ชมชื่น 099-614-9256
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.เจษฎา กงประโคน 093-096-5847
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ร.ต.อ.ประสงค์ เรียงพรม 089-577-7322
ด.ต.ศักดิ์นิพนธ์ สินธุรักษ์  085-100-9630
ร.ต.ต.ไสว วงศ์เชียงยืน 082-694-4714
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ร.ต.อ.สุรชัย เสริมสาย  088-691-6515
ร.ต.ท.ทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น 084-792-7788
ร.ต.ท.ราชัน ปะกิแพ 089-620-2275
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.ธีระวิทย์ ไชยบัง  095-189-5797
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar