เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม และเวรอาคาร ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2567


10 พฤษภาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่
10 พฤษภาคม 2567
1. นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ 088-334-9991
2. ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.ท.พชธกร พรหมอ้น 085-854-4377
3. หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.สุวิทย์ บัวประสิทธิพร 064-273-1896
4. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.ปรมินทร์ สุขประเสริฐ 087-990-4685
5. ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ บัวเมือง 088-561-2445
6. แผนกสอบสวน ด.ต.หญิง พัชรนันท์ สุดสม 090-416-5755
7. แผนกส่งกำลังบำรุง ส.ต.ท.หญิง ศศิประภา ข่าขันมาลี 096-994-9683
8. แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.จักราวุฒิ ศรีปัดถา 081-965-4130
9. แผนกนโยบายฯ ส.ต.ท.วงศกร บัวประสิทธิพร 064-864-5201
10. เจ้าหน้าที่ไอที ร.ต.อ.สุกิจณรงค์ นามวงศ์ 093-459-5446
11. เวรการข่าว ร.ต.อ.สมทรง แสนเทพ 064-598-2386

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

***********************************

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร อาคาร/สถานที่ ภ.จว.มหาสารคาม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
1.) เวรอำนวยการ(หน.เวร)
พ.ต.ท.สุวิทย์ บัวประสิทธิพร 064-273-1896
2.) ผู้ช่วยเวรอำนวยการ
เวลา 08.30-18.00 น. ร.ต.อ.วราภรณ์ บัวเมือง 088-561-2445
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น) ร.ต.อ.ปรมินทร์ สุขประเสริญ  087-990-4685
3.) เจ้าหน้าที่เวรอาคาร
เวลา 08.30-18.00 น.
ร.ต.ท.สุรศักดิ์ แสนละคร 086-239-1003
ด.ต.ชาญยุทธ ไชยงาม  062-428-8357
ส.ต.อ.กษมินทร์ มูลไธสง  094-821-7943
เวลา 18.01-08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)
ร.ต.อ.นพดล แก้วหะนาม 082-482-1144
ด.ต.ยุทธพร แก้วหานาม 080-994-5799
ส.ต.อ.ธนุชล ศรีทรัพย์  091-332-4697
4.)เวรสื่อสาร (เฝ้าฟัง) ร.ต.ต.สิทธิ อรุณเรือง  081-574-2193
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

View full calendar