เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่ 18 มี.ค. 2567

เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่ 18 มี.ค. 2567

18 มีนาคม 2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
เวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม ประจำวันที่ 18 มี.ค. 2567
นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ 093-321-5879
ผู้ช่วยนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ พ.ต.อ.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ 090-402-8687
หัวหน้าเวร ศปก.ฯ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม 099-549-0580
ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.ดารัญ รัตนพลแสน 095-916-3952
ผู้ช่วยหัวหน้าเวร ศปก.ฯ ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา ชมชื่น 099-614-9256
แผนกสอบสวน ร.ต.ต.ถวิล อัคฮาดศรี 080-002-2096
แผนกส่งกำลังบำรุง ร.ต.อ.หญิง กวีณดา ชอบงาม 087-374-5919
แผนก ศอ.ปส.ฯ ด.ต.จักราวุฒิ ศรีปัดถา 081-965-4130
แผนกการเงิน ส.ต.ท.สิทธิกร อุปดิษฐ 083-666-9407
เจ้าหน้าที่ไอที ร.ต.อ.สุกิจณรงค์ นามวงศ์ 093-459-5446
เวรการข่าว ร.ต.ท.วัชระ ตาลสุข 081-974-8695
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

183 หมู่ 15
อำเภอเมืองมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม 44000
ตำบลแก่งเลิงจาน
043711098

View full calendar